Algemene voorwaarden

Artikel 1. Begrippen en toepasselijkheid 
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Studio-Circus.nl zijn deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing, tenzij Studio-Circus.nl zich schriftelijk met andere voorwaarden akkoord verklaart. Aan eventueel overeengekomen afwijkingen kunnen geen rechten voor toekomstige transacties worden ontleend. 
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt. 
1.3 Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. 

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten 
2.1 Alle aanbiedingen van Studio-Circus.nl zijn vrijblijvend en Studio-Circus.nl behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. 
2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van de bestelling door Studio-Circus.nlStudio-Circus.nl is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Studio-Circus.nl dit mee binnen twee (2) werkdagen na ontvangst van de bestelling. 

Artikel 3. Prijzen en betalingen 
3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s inclusief BTW. 
3.2 Voor transport binnen Nederland brengen wij €3,95 in rekening.  Bij verzending naar andere landen dan Nederland is de bijdrage in de verzendkosten afhankelijk van het land en de hoogte van het bedrag van de bestelling. 
3.3 Na een bestelling ontvangt u een bevestiging per e-mail met daarin opgave van de totale kosten, inclusief verzendkosten. Betaling kan geschieden door middel van iDEAL doch na akkoord van de betalingsbemiddelde. Voor deze online betalingen worden géén extra kosten berekend. Ook kan gekozen worden voor Paypal, Bancontact en Sofort Banking. Voor bestellingen uit Nederland brengen wij echter kosten in rekening. Wij adviseren daarom met iDeal te betalen.

Artikel 4. Levering 
4.1 We verzenden alle bestellingen uiterlijk tussen 2-4 werkdagen, na ontvangst van de betaling, via Postnl naar het bij bestelling aangegeven afleveradres. Mochten wij hiervan om bepaalde redenen van afwijken dan krijgt je hiervan via e-mail een bericht, een bestelling zal echter in principe altijd binnen 2-4 werkdagen na ontvangst van de betaling verstuurd worden.
4.2 Overschrijding van de overeengekomen levertijden geeft de klant niet het recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting welke voor hem uit deze of uit enige andere daarmee samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien. 
4.3 Het produkt moet uiterlijk 30 dagen na bestelling bij de klant geleverd zijn. Wanneer dit niet gebeurt, kan de klant de koop onmiddelijk ongedaan maken. Dit geldt niet als de partijen een andere leveringstermijn hebben afgesproken. 
4.4 Levering in gedeelten is toegestaan. 
4.5 Wij doen ons best om de website zo up to date mogelijk te houden, echter het kan voorkomen dat er onverhoopt een product niet meer leverbaar is. In dit geval nemen wij zo spoedig mogelijk contact met je op. 

Artikel 5. Reclames en retourzending 
5.1 Wij doen er alles aan om een perfect product te leveren. Mocht het bestelde artikel desondanks niet aan je verwachtingen voldoen, dan kun je ze binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de bestelling retour melden op onze website. Indien binnen deze termijn door Studio-Circus.nl geen schriftelijke reclames zijn ontvangen, wordt Studio-Circus.nl geacht ten aanzien van het geleverde volledig aan haar verplichtingen te hebben voldaan. 
5.2 Wij zullen een eventueel probleem zo spoedig mogelijk oplossen. Mocht de oplossing niet aan je verwachting voldoen dan kun je de bestelling, zonder bijkomende kosten, annuleren. Het reeds betaalde bedrag zal binnen 3 werkdagen nadat de bestelling retour ontvangen is aan je worden teruggestort (via creditcardmaatschappij danwel rechtstreeks). Deze garantie vervalt wanneer: a. Het product gebruikt is; b. Je zelf hebt getracht een gebrek te herstellen; c. De gebruiksaanwijzing en /of gebruiksinstructies niet zijn opgevolgd. 
5.3 Indien je een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heb je het recht het product binnen 14 werkdagen na aflevering aan Studio-Circus.nl te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is en het product niet gebruikt en/of gewassen is. De kosten voor retourzendingen zijn voor eigen rekening. 

Studio-Circus.nl zal binnen 5 werkdagen nadat een product in goede staat retourontvangen is, het betaalde bedrag rechtstreeks op je bankrekening terugstorten onder inhouding van de in rekening gebrachte verzendkosten. 

Artikel 6. Aansprakelijkheid 
6.1 Iedere aansprakelijkheid van Studio-Circus.nl en van het personeel en de producten van Studio-Circus.nl voor alle schade, van welke aard ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, gevolgschade, schade aan roerende of onroerende zaken dan wel aan personen, wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Studio-Circus.nl is evenmin aansprakelijk voor de schade die bij uitvoering van de overeenkomst door derden wordt veroorzaakt. 
6.2 Studio-Circus.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de producten van Studio-Circus.nl
6.3 Iedere aansprakelijkheid van Studio-Circus.nl jegens koper is in ieder geval beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag dat de koper uit hoofde van de betreffende overeenkomst aan Studio-Circus.nl verschuldigd is. 
6.4 Voor misverstanden, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen klant en Studio-Circus.nl, dan wel tussen Studio-Circus.nl en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen klant en Studio-Circus.nl, is Studio-Circus.nl niet aansprakelijk, tenzij en voorzover sprake mocht zijn van opzet of grove schchuld van 
Studio-Circus.nl. 

Artikel 7. Overmacht 
7.1 
Studio-Circus.nlheeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van je bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Studio-Circus.nl gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. 
7.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die niet aan 
Studio-Circus.nl kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. 

Artikel 8. Privacy 
Alle persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van de bestelling en zullen nimmer aan derden ter beschikking worden gesteld. 

Artikel 9. Diversen 
9.1 Indien je aan 
Studio-Circus.nl bij bestelling opgave doet van een adres, is Studio-Circus.nl gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij je aan Studio-Circus.nl schriftelijk, bij bestelling of per email opgave doet van een ander adres waaraan je bestellingen dienen te worden gezonden. 
9.2 Wanneer door
Studio-Circus.nl gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. Je kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Studio-Circus.nl deze Voorwaarden soepel toepast. 
9.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze voorwaarden of enige andere overeenkomst met 
Studio-Circus.nl in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Studio-Circus.nl vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling. 
9.4
Studio-Circus.nl is bevoegd om bij de uitvoering van je bestelling(en) gebruik te maken van derden. 

Artikel 10 Toepasselijk recht en bevoegde rechter 
10.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 
10.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland. 

Artikel 11. Inbreuk op auteursrecht
11.1 Elk gebruik van een fotografisch werk dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de Fotograaf.
11.2 Bij inbreuk komt de fotograaf een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door de fotograaf gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder begrepen het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

Artikel 12
Deze Algemene Verkoopvoorwaarden van Studio Circus zijn gedeponeerd in het Handelsregister te Amsterdam, onder KvK-nummer 65823699. 


Amsterdam, augustus 2015
Studio Circus

© 2014 - 2024 studio-circus | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel